Prozvoňte, zavoláme Vám zpět – 725 234 494

Napište nám, odpovíme do 24 hodin – info@nemamdluh.cz

 CO JE VLASTNĚ ODDLUŽENÍ

ODDLUŽENÍ je velice často nazýváno také osobním bankrotem.
Je to jediný legální způsob jak se efektivně zbavit svých závazků a hlavně neschopnosti tyto závazky splácet. Osobní bankrot je postaven na principu sjednocení všech vašich závazků do jednoho závazků, který platíte v jedné stanovené splátce.

Oddlužení povoluje soud v insolvenčním řízení, který také zastavuje exekuční a jiná řízení, vymáhání pohledávek. Všechny exekuce se zastavují v den podání návrhu na oddlužení k soudu.


1. Koho se oddlužení vlastně týká ?

  Zavedení možnosti tzv. oddlužení do insolvenčního zákona byla reakce politiků na stále se zvyšující počty lidí, a to běžných fyzických osob, které už nestíhají splácet své dluhy v řádných termínech. Mnozí z těchto dlužníků už dokonce i čelí exekučnímu vymáhání dluhů jejich věřitelů, kde enormně přibývá spoustu dalších nákladů (exekučních, soudních…atd.), které nejsou již zvládnutelné, protože jak úroky, tak náklady dále rostou. Čím dříve
dlužník začne řešit své nezvladatelné finanční závazky oddlužením, tím pro něj lépe. Později již nemusí dosáhnout možnosti oddlužení.

2. Co znamená oddlužení ?

  Ve zjednodušující zkratce řečeno je to státem “posvěcená” právní cesta, jak se obyčejný člověk může jednou pro vždy zbavit své dluhové zátěže tím,
že splatí alespoň minimální část svých závazků ( zákon definuje spodní hranici na 30 % dluhů ) a zbytek, tedy až 70 % je mu státem prominut. Stát
tak vlastně nabízí svým občanům možnost vymanit se z jinak bezvýchodného doživotního labyrintu a balastu dluhů, které jinak těžce poznamenávají
a ochromují nejen dlužníka samého, ale i jeho rodinu, okolí i zaměstnavatele dlužníka.

3. Jaké jsou podmínky oddlužení ?

  Ty klíčové jsou vlastně dvě : Žadatel musí mít nejméně 2 dluhy po lhůtě splatnosti a musí disponovat pravidelným příjmem a doložitelnou historií příjmů, i když ta může být i mezerovitá. Často se vyskytuje dotaz, jak je to s dluhy z podnikání. K tomu lze uvést, že soudy tolerují určitý menší podíl
dluhů z podnikání. Platební neschopnost podnikatelů je ovšem samostatný poměrně složitý problém, vyžadující individuální přístup a konzultaci.

4. Jaké jsou způsoby oddlužení ?

  I tady existují dvě cesty. První spočívá v rozložení splátek, jejichž výše vyplyne z konkrétních příjmů žadatele tak, aby splatil minimálně 30 % svých dluhů, jak už bylo připomenuto výše, do 5-ti letého období, na jehož konci je prominutí zbytku dluhů soudem. Druhá cesta je rychlejší a spočívá v
prodeji majetkové podstaty ( obvykle nemovitosti ) dlužníka, když výtěžek z jejího prodeje se použije na částečné utlumení dluhů. Obecně lze říci, že
je podstatně výhodnější prodat nemovitost v insolvenci než v exekuci, protože prodej v exekuci většinou zdaleka nepokryje dluhy a veškeré náklady. Naproti tomu prodej v insolvenci obvykle s velkou rezervou postačí k vlastnímu oddlužení.

5. Společný návrh manželů na oddlužení

  Vzhledem k tomu, že až na výjimky tvoří manželé jeden ekonomický celek, pamatuje na to i insolvenční zákon tzv. společným návrhem manželů
na oddlužení. Ten má své nesporné výhody zejména v tom, že manželské dluhy jsou vyřešeny najednou na základě jednoho návrhu, což s sebou nese
ta pozitiva, že oba manželé jsou oddluženi společně a ten z nich, který by jinak zůstal stranou, není později obtěžován exekutory. Kromě zmíněného je třeba říci, že častá domněnka, totiž že po tom z manželů, který dluhy nezpůsobil a nepodílel se na nehospodárných výdajích anebo o nich dokonce ani nevěděl, nelze dluhy vymáhat, je falešná. I z tohoto důvodu jsou přínosy společného návrhu na oddlužení manželů vcelku nasnadě.

6. Jaké jsou bezprostřední výhody návrhu na oddlužení?

  Kromě celkových přínosů oddlužení, které jsou hmatatelné až v jeho závěrečných etapách je potřeba zdůraznit i okamžité výhody návrhu na oddlužení,
a to dokonce ještě ve fázi, aniž soud o samotném návrhu rozhodl. Již okamžikem podání návrhu na oddlužení k soudu se dlužník dostane pod ochranu insolvenčního zákona, což se projeví tím, že se zastaví výkon veškerých exekucí ve všech jejích fázích, včetně nařízených dražeb majetku dlužníka, přestanou horentně narůstat značné částky úroků, smluvních pokut a penále z neplacených závazků dlužníka a již tím se zklidní do té doby zjitřená psychika dlužníka.

7. Oddlužení v číslech

  Dlužníci častou kladou otázku, kolik peněz jim zůstane z jejich příjmů, jaká částka odchází věřitelům, co se děje s výživným, abychom zmínili alespoň
ty nejčastější. Odpověď zní tak, že dlužníkovi je ze zákona zaručena nezabavitelná částka ve výši 9 338,- Kč měsíčně, kterou musí vždy obdržet, k ní
se přičítá 1 556,- Kč na každou vyživovanou osobu, tj. manželku a nezaopatřené dítě, které s dlužníkem žijí ve společné domácnosti anebo částky výživného určené soudem v případech ostatních. Teprve částky nad takto stanovenou úrovní odcházejí na splácení pohledávek věřitelů, což je pod kontrolou insolvenčního správce a soudu, jestliže ovšem byl podaný návrh na oddlužení úspěšný a byl soudem povolen a schválen.

Nezabavitelná částka při exekuci v roce 2018 čtěte zde:

Veškeré další otázky a niance oddlužení, které vznikají, protože lidské příběhy a situace jsou velmi rozmanité, můžeme probrat
v rámci vzájemných klientských konzultací.

Nejčastější dotazy:

Kdo může požádat o oddlužení?

 

O oddlužení může požádat každá soukromá osoba a od roku 2014 i podnikatelé z řad živnostníků. Aby mohl soud o Vašem oddlužení vůbec rozhodovat, je třeba zahájit tzv. insolvenční řízení. Toto řízení se zahajuje tzv. insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh musí jednak obsahovat veškeré zákonem stanovené
náležitosti, být srozumitelný a určitý, jednak k němu musí být připojeny zákonem i soudy požadované přílohy. Tento návrh musí být sepsán a
za dlužníka k soudu podán pouze zákonem stanovenými odborníky,
např. advokátem.

Jak mohu vyhlásit osobní bankrot?

Abyste mohli osobní bankrot vyhlásit, musíte splňovat všechny zákonné podmínky. Základem pro povolení oddlužení je pravidelný příjem. Během pěti let musíte být schopni splatit minimálně 30 % svých dluhů. Musíte se nacházet v úpadku. To znamená, že dlužíte alespoň dvěma věřitelům a
jste v prodlení více jak třicet dní. Rád Vám spočítám, zdali máte nárok
na oddlužení.

Je možné vyhlásit osobní bankrot i v případě uvalené exekuce?

 

Ano, navíc od chvíle zahájení insolvenčního řízení se všechny exekuce zastavují až do rozhodnutí soudu. Všechny exekučně vymáhané pohledávky, a tím i jejich věřitelé, se stávají součástí procesu oddlužení. Pokud je rozhodnutím soudu oddlužení povoleno, všechny exekuce se zruší. Jejich úhrada je definována nařízením soudu a je hrazena, tak jako
všechny pohledávky, pouze z části.

Proč je osobní bankrot lepší než konkurz?

 

Osobní bankrot nemá pro dlužníka tak fatální důsledky jako konkurz. Tím, že dlužník vyhlásí osobní bankrot, totiž nepřijde o oprávnění nakládat se svým majetkem (kromě majetku, který je použit k zajištění). Navíc je pro dlužníka mimořádně výhodné. Podle okolností, může být odpuštěno
až 70 % dluhu
.

U nás navíc získáváte:

1) Oddlužení je plně realizováno naší specializovanou advokátní kanceláří:
2) Pro advokátní kancelář vykonáváme informační a přípravnou činnost před samotným            sepsáním návrhu.
3) Právní ochranu po celou dobu oddlužení
4) Cena za zpracování návrhu je jasně daná a je možnost splátkového kalendáře